Vertrouwenspersoon bij Portland Poema’s

Portland Poema’s wil een gezellige, veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met de sport waar hij of zij zo veel van houdt. De leden moeten zich thuis en veilig voelen en daar hoort grensoverschrijdend gedrag niet bij.
Hierbij moet je denken aan pesten, conflicten en ruzie, discriminatie op welk vlak dan ook en seksuele intimidatie. Dit willen we binnen onze vereniging niet, omdat dit zorg voor een onprettig en onveilig sportklimaat.


Maar stel nu dat…

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen.
Binnen Portland Poema’s willen wij dit graag voor zijn, daarom hebben we ook een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.


Voorkomen is beter dan genezen

Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.


Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van Portland Poema’s ?

Als je vragen hebt over, of te maken hebt met:

 • pesten en gepest worden
 • machtsmisbruik en verbale agressie
 • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste
 • intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een
 • teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw
 • directe omgeving hier mee te maken heeft
 • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
 • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld
 • wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
 • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
 • of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van de Poema’s op de juiste plaats is.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOCNSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOCNSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen.
Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€0,10 per minuut), je kunt ook chatten op de website centrumveiligesport.nl


Wat doen de vertrouwenscontactpersonen?

Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar  mogelijkheden om de situatie op te lossen.
Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet. De vertrouwenscontactpersonen kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Zij geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.

Zij zijn bevoegd, met in acht neming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

Hoe vertrouwelijk zijn de vertrouwenscontactpersonen?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van Portland Poema’s plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.


Verantwoordelijkheid?

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon valt onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van Portland Poema’s. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

Vertrouwenspersoon

Janny Roberts
Mobiel : 06-24458232
Email: vertrouwenspersoon@portlandpoemas.nl